Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Şifrenizi mi kaybettiniz? E-posta adresinizi aşağıya girin. Yeni şifre oluştura bilmeniz için size bağlantı göndereceğiz.

Giriş

Kayıt Ol

Sorumlarm ve verilen cevapların sitede yayınlanmasını onaylıyorum Cevapların tedavi amaçlı olmadığını kabul ediyorum. Sorunlarımın bir psikolog ile yüz yüze görüşülerek seans ortamında halledilebileğinin farkındayım.

Zekâ Kavramı ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Zekâ Kavramı ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Geçmişte ve günümüzde farklı yaklaşımlar içerisinde zekânın bir çok tanımı yapılmıştır. Bu yaklaşımlar genellikle işlemsel ve kuramsal olmak üzere iki temel başlık altında toplanmaktadır.

            İşlemsel Yaklaşımda zekâ, ilişkili olduğu varsayılan özellik ya da davranışlar belirtilerek, dolaylı olarak açıklamaya çalışılmaktadır. Buna göre, ” zekâ öğrenme yeteneğidir”, ” zekâ genel problem çözme yeteneğidir” şeklinde yapılan tanımlar bu kategoriye girmektedir.

            Kuramsal yaklaşımda zekâ, farklı kuramlar çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu kuramlar içerisinde en yaygın kabul görenleri Gelişim ve Psikometrik kuramlardır. Gelişim kuramları denilince hemen akla gelen Piaget ve onun geliştirdiği Bilişsel Gelişim Kuramıdır. Buna göre zekâ “bireyin çevreye uyum ve eşgüdüm sağlamasının bir yönüdür”.

            “Zihinsel yeteneklerinin ya da zekâlarının birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da üst düzey potansiyele sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve başladığı işi tamamlama, üstesinden gelmede yüksek görev anlayışı bulunanlara üstün zekâlı çocuk” denilmektedir.

            Üstün yetenekli çocuk, bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zekâ özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da üst düzey potansiyele sahip olan ve diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuktur.

Bu türden çocuklar, okul sistemi içinde kolaylıkla tanılanır. Bunlara uygulanacak olan ölçümler tanılamadan çok yeteneği kanıtlama niteliğinde olacaktır. Üstün yeteneklilerin bir bölümü ise gerek anne ve babaları gerekse öğretmenlerince kolaylıkla fark edilemez ya da yanlış yorumlanabilirler. Yapılan araştırmalar böylesi çocukların bazılarının belirli alanlarda üstün basan, diğerlerinde ise düşük başarı gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bunlar çoğunlukla öğretmenleri ve arkadaşlarınca mantık dışı davranan ya da acayip fikirleri olan kişiler olarak görülebilir ve bu çocuklar belirgin bazı özelliklerle yaşıtlarından ayrılırlar.

 1. Çok Küçük Yaşlarda İleri Düzeyde Sözcük Dağarcığı: Üstün yetenekli çocukların çoğunluğunun göstermiş olduğu en belirgin özelliklerden birisidir, örneğin: Çocukların çoğu, iki yaş dolaylarında iki sözcüklü tümceler kurar “Köpek var” gibi. Aynı yaşlarda üstün yetenekli bir çocuk ise “Arka bahçede çiçeklerimizi koklayan kahverengi bir köpek var” türünde tümce kurar.
 2. Dikkatli Gözlem ve Merak: Üstün yetenekli çocuklarda olay ve nesneleri ayrıntılarına kadar gözleme ve nedenlere ilişkin merak çok küçük yaşlarda gelişmeye başlar, örneğin: Şeffaf bantların yapımına ilişkin bir dizi soruyla ayrıntılı yanıtlar elde etmeye çalışabilir. Şeffaf bandın bir tarafını yapışkan diğer tarafını düz yapan nedir? Nasıl bir makineyle bandın yapışkan yeri makineye bulaşmadan çıkmaktadır? Bant rulosunu açtığımız zaman niçin yapışkan kısım diğer kısma yapışır? vb. sorularla yanıtlar bulmaya çalışır.
 3. Bilginin Çeşitliliğini Anımsama: Üstün yetenekli çocuk, ana-baba ve öğretmenlerini geçmiş yaşantılarının ayrıntılarını anımsayarak şaşırtırlar. Örneğin, altı yaşındaki bir üstün yetenekli çocuk, müzeyi gezip döndükten sonra, orada görmüş olduğu bir aracı gerçeğine uygun olarak çizebilir.
 4. Dikkati Bir Noktaya Toplama Süreci: Bir yaşındaki üstün yetenekli çocuk beş dakika ya da daha çok uzun bir süre kendisine okunan bir masalı dikkatini dağıtmadan dinleyebilir. Daha büyük yaştakiler ise bir kitap ya da kendisine anlatılan bir konuyu tümüyle anlatabilir.
 5. Karmaşık Kavramları Anlama ve İlişkileri Algılama Soyut Düşünme Yeteneği: Ortalama yetenekli dört yaşlarındaki bir çocuk, ana ve yavru hayvanlarla ilgili kitapların resimlerine merakla bakar. Aynı yaşlardaki üstün yetenekli çocuk ise ana ve yavrulardan hangilerinin birbirlerine daha çok benzediği hususu ile ilgilenir. Ya da beşinci sınıf öğrencilerine “Fakir olsaydınız ne olurdu?” konulu bir kompozisyon ödevi verilse, öğrencilerin büyük çoğunluğu ya “yeterli param olmazdı” ya da “aç kalırdım” diye yanıt verecektir. Ancak üstün yetenekli bir çocuktan şöylesi bir yanıt beklemek olasıdır, “fakir olmak sadece diğer insanlar da fakir değilse sorundur. Eğer herkesin az parası varsa, herkes daha az harcayacaktır ve her şey de daha ucuz olacaktır”.
 6. İlgi Alanlarının Çeşitliliği ve Genişliği: Üstün yetenekli çocuklar çeşitli konulara ilgi göstermektedirler. Bu ilgileri oldukça yoğun olmaktadır. Bir ay hayvanlarla ilgilenirse öbür ay tamamen farklı bir konuya örneğin yabancı dile ilgi duyabilir.
 7. Başkalarını ve Kendini Eleştirme Yeteneği: Üstün yetenekli çocuklar kendilerini ve çevresindekileri iyi biçimde değerlendirirler, insanların söyledikleri ile yaptıkları arasındaki farklılıklara dikkat ederler. Ancak kendilerini daha çok eleştirirler. Örneğin; yüzme yarışında birinci gelen üstün yetenekli bir çocuktan “En az bir dakika daha önce yarışı bitirebilirdim” yanıtını almak olasıdır.
 8. Diğer Alanlarda Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri: Görsel ve yapım sanatları ya da psiko-motor alanlarda üstün yetenekli olan çocuklar anlıksal açıdan üstünlük gösteren ve yukarıda özellikleri belirtilmeye çalışılan çocuklara benzer özellikler gösterirler. Ayrıca bunlara ek olarak üstünlük gösterdikleri alanlara ilişkin (yaratıcılık, fiziksel yeteneklilik vb.) yeterliklerini çok küçük yaşlarda göstermeye başlarlar. Resim alanında üstün yetenekli olan bir çocuk, sınıf arkadaşları bir insan resminde burun, göz, kulak ve ağzı doğru yerlerine koymaya çalışırken motosiklete binmiş adam resmi çizebilir. Yaratıcılık yetenekleri olan çocuklar, anlıksal açıdan üstünlük gösterenlerden bir çok yönde farklılık göstermektedirler. Alışılmış mantık kalıpları dışında düşünme, bağımsız düşünme, rahat davranma vb. özellikler göstermektedirler.

Klinik Psk. Günseli AŞAR

Uzm. Klinik Psikolog Cansu ÇavuşDoğrulandı

Lisans eğitimi Psikoloji İstanbul Arel Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etti ve Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını 2017 yılında aldı. “Bilinçli Farkındalığın, Mutlak Gerçek İhtiyacı İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkide Aracı Değişken Rolü” konulu tezini Dr. Murat Artıran’ın danışmanlığında sunarak mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi stajlarını tamamladı. Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nde temel ve orta düzeyde Dr. Murat Artıran’dan Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri aldı. Halen süpervizyon sürecine Uzm. Psikolojik Danışman H. Mehmet Artıran ve Dr. Murat Artıran ile birlikte devam etmektedir. İş Tecrübeleri 2013-2016 yılları arasında anaokulunda psikolog ve uzman klinik psikolog olarak çalışmıştır. Aile seminerleri düzenledi. 2017 yılında Tohum Otizm Vakfı önderliğinde yürütülen, “Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi” adlı İSTKA Projede görev aldı. İstanbul’ da bulunan 10.000 çocuk için, Erken Tanı Ve Tedavi Programı, MCHAT-R Tarama Ölçeğinin uygulamasını ve klinik görüşmelerini gerçekleştirdi. Çocuk Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner ile birlikte çocukların muayenesinin yapılması ve tanı alan çocukların ailelerine danışmanlık sunulmasında görev aldı. Halen, Rasyonel Psikoloji Beşiktaş merkezinde çocuk-ergen-yetişkin danışanlarına hizmet vermektedir. Yetişkinler için MMPI testini aktif olarak uygulamaktadır. Çocuklar için ise zeka, dikkat ve gelişim testleri uygulamaktadır. Sertifikaları ve Diğer Eğitimleri Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel ve Orta Düzey Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon (Süpervizör Dr. Murat Artıran) Wısc-r Zeka Testi Stanford Binet Zeka Testi MMPI Kişilik Envanteri Denver 2 Gelişim Testi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi AGTE D2 Dikkat Test Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi Peabody Resim – Kelime Testi B. Cattell Testi Porteus Labirentleri Testi Frankfurter Dikkat Testi Bourdon Dikkat Testi KENT EGY Çocuklar için Depresyon Ölçeği Ergenler için Akılcı (Rasyonel) Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği M-Chat Otizm Tarama Testi Otizmde Aile Danışmanlığı Eğitimi Diğer Eğitimler 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi Düşünce Eğitimi Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar , İstanbul Arel Üniversitesi Toplumsal Anksiyete Konferansı, İstanbul Arel Üniversitesi Kişisel Gelişim & Motivasyon Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Stres Yönetimi Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Problem Çözme ve Karar Verme Atölye Çalışması Etkili İletişim ve Sunum Atölye Çalışması İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri Hasta ve Hastalık Konferansı

Yorum Ekleyin

www.RasyonelPsikoloji.com Psikoterapi, psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarınız için güvenilir bir kurum.

www.MuratArtiran.com Dr. Murat Artıran hocamızın kişisel sitesi.

www.rasyonelpozitifdernek.org Psikolojiniz için pozitif yazılar bulabileceğiniz bir dernek sitesi.

www.PsikolojikSaglik.com yayında Psikolojik sağlığınızla ilgili yazıları bu sitede bulabilirsiniz.

Reklam İletişim:

 • Adres :Abbasağa Mh. Yıldız Cd. D:61/4 Beşiktaş İstanbul
 • Destek :Telefon : 0 (212) 327 02 34
 • E-Posta : info@sorularlapsikolojim.com
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.